Slovo úvodem

 

Základní informace o společnosti:

Lesy Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Blahoslavova 184/II, PSČ 293 01, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1745, dne 1.11.1992. Základní kapitál společnosti činí 20 534 000 Kč. Statutárním orgánem je představenstvo, které je složeno z předsedy, místopředsedy a člena představenstva. Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně alespoň dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.


Předmětem podnikání je:

 • těžba dřeva
 • pěstební činnost v lese
 • lesní doprava
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • školkařská výroba, nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
 • činnost odborného lesního hospodáře

Ke svému podnikání disponuje společnost v současnosti těmito oprávněními:

 • Koncesní listina: silniční motorová doprava nákladní
 • Licence pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
 • Živnostenský list: velkoobchod
 • Živnostenský list: lesnictví,těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 • Živnostenský list: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Licence č.j. 28925/2001 – 5040/1329/1106 – Licence pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
 • Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů. Reg. č.3354

Současné vymezení společnosti:

Název: Lesy Mladá Boleslav, a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČO: 46355979
DIČ: CZ 46355979
Zápis v OR: 1.11.1992
Sídlo společnosti: Blahoslavova 184/II, Mladá Boleslav 293 01
Přehled produktů společnosti:
 • těžba a zpracování surového dříví
 • prodej sortimentů surového dříví
 • pěstební činnost
 • doprava dřeva
Počet zaměstnanců: 25 (stav k lednu 2008, zaměstnanci v certifikovaných provozech)

Rozhodující objem prací je získáván na základě smluv uzavřených se státním podnikem Lesy České republiky, další práce je získávána v pronajatých soukromých lesích, v obecních lesích, výkupy v soukromých lesích a těžbou vlastního lesa. Hlavní činnost firmy je těžba dřeva ,jeho zpracování na požadované sortimenty a prodej odběratelům. Další tržby firma produkuje dodávkou pěstebních prací, počínaje zalesňováním, péčí o kultury a výchovnými zásahy v předmýtných porostech.Část tržeb tvoří i doprava dřeva.Všechny povolené práce jsou v souladu s povolenými předměty podnikání.Hlavním cílem firmy je neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných jak hlavnímu obchodnímu partnerovi – LČR s.p.,  majitelům lesů soukromých a obecních , tak i všem odběratelům dřevní hmoty. Krédem společnosti v obchodním styku s ostatními subjekty i se státem je seriozní jednání, precizní plnění uzavřených kontraktů a včasné platby.


Za účelem zvýšení jakosti produktů a služeb byl zaveden:

 • systém bezpečnosti a ochrany zdraví dle dokumentu OHSAS 18001
 • společnost zavedla a používá systém managementu v souladu s normou CFCS 1004+ a zavazuje se ho rozvíjet a uplatňovat.
 • společnost  podporuje systém trvale udržitelného hospodaření v lesích a je držitelem certifikátu C-o-C (spotřebitelský řetězec dřeva)