Aktuality, certifikace

 
 
 

 
Uveřejnění údajů podle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku

Představenstvo společnosti Lesy Mladá Boleslav, a.s., se sídlem: Mladá Boleslav, Blahoslavova 184/II, IČ: 46355979, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1745, (dále jen "Lesy Mladá Boleslav, a.s." či „Společnost“), v souladu s ustanovením § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, tímto oznámením uveřejňuje následující skutečnosti:
 

A. Řádná valná hromada společnosti Lesy Mladá Boleslav, a.s. přijala dne 30. června 2008 toto usnesen:

 
a) Určení hlavního akcionáře
Hlavním akcionářem společnosti je pan Ing. Josef Viktorin, trvale bytem Lysá nad Labem, Dvorce 72, PSČ 289 22, rodné číslo: 561106/0202 (dále jen „hlavní akcionář“ či "Ing. Josef Viktorin").

Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 20.068 ks listinných akcií emitovaných společností Lesy Mladá Boleslav, a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydaných jako:
- 25 ks jednotlivých akcií pořadová čísla 000342-000345, 001504-001518, 001570-001575,,
- 7 ks hromadných listin číslo H-1 až H-7 nahrazujících celkem 20.043 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií:
000001-000152, 000160-000179, 000189-000198, 000261-000306, 000316-000335, 000357-000361, 000368-000382, 000395-000400, 000411-000424, 000439-000453, 000457-000466, 000487-000495, 000524-000526, 000554-000562, 000581-000660, 000669-000740, 000777-000782, 000813-000841, 000854-000905, 000912-000946, 000959-000994, 001004-001084, 001115-001175, 001192-001314, 001320-001395, 001400-001503, 001531-001533, 001584-001613, 001614-002213, 002214-002963, 002964-006583, 006584-010203, 010204-020534.
Z uvedeného vyplývá, že Ing. Josef Viktorin je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 20.068.000,- Kč, což představuje podíl 97,73 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře
Valná hromada společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Ing. Josefa Viktorina, trvale bytem Lysá nad Labem, Dvorce 72, PSČ 289 22, rodné číslo: 561106/0202. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „datum přechodu akcií“).

c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku
Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.006,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností Lesy Mladá Boleslav, a.s..

Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 080507 ze dne 7. května 2008 vypracovaného znalcem, kterým je společnost:

BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav
Křižíkova 1, 18600 Praha 8
IČ: 25640585
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, dále jen "znalec".

Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda účetní hodnoty, metoda likvidační hodnoty), přičemž výslednou hodnotu určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační hodnoty a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.
Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 obchodního zákoníku, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.

d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění
Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod.
Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.
Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář.
Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od data přechodu, resp. od splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře, má-li v držení listinné akcie.
Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo před přechodem vlastnického práva).
 

B. Závěry znaleckého posudku č. 080507 ze dne 7. května 2008 vypracovaného znalcem k doložení přiměřenosti výše protiplnění uvádějí zejména, že při ocenění byl použit přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační a účetní hodnoty). Výsledná hodnota přiměřené výše protiplnění byla určena pomocí aplikace metody nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační hodnoty. Konečný závěr znaleckého posudku zní: „Na základě provedeného ocenění jsme dospěli k názoru, že výše přiměřeného protiplnění za akcii společnosti Lesy Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Blahoslavova 184/II, Mladá Boleslav, PSČ 293 01, Česká Republika, IČ: 463 55 979, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč k datu 30. dubna 2008 činí (po provedení kvalifikovaného odhadu): 1 006 Kč."

 

C. O usnesení valné hromady uvedeném shora pod písm. A. byl pořízen notářský zápis JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou se sídlem v Praze, č. NZ 191/2008 N 249/2008, dne 30. června 2008. Představenstvo uložilo tento notářský zápis včetně znaleckého posudku v sídle společnosti k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 9 hod. do 12 hod. a na tuto skutečnost tímto upozorňuje.

 
Představenstvo společnosti Lesy Mladá Boleslav, a.s.