Lesy Mladá Boleslav


akciová společnost

 
 
 
 
 

Zabýváme se obchodem se dřevem. Nabízíme také výkup dřevní hmoty od malo i velkododavetelů.

 
Provádíme těžbu dřeva či pěstební činnost v lese. Dále produkujeme dodávku pěstebních prací, počínaje zalesňováním, péčí o kultury a výchovnými zásahy v předmětných porostech.

Nabízíme výkup dřevní hmoty od malo i velkododavetelů. Vykupujeme na odvozním místě i tzv. nastojato. Odvoz i případnou těžbu zajistíme. V rámci spolupráce možno dohodnout zalesnění i následnou péči až po zajištění kultury.

Hlavním cílem firmy je neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných jak hlavnímu obchodnímu partnerovi – LČR s.p., majitelům lesů soukromých a obecních, tak i všem odběratelům dřevní hmoty.

Krédem společnosti v obchodním styku s ostatními subjekty i se státem je seriozní jednání, precizní plnění uzavřených kontraktů a včasné platby.
 
 
 
 

 

Základní informace o společnosti

 
 
Lesy Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Blahoslavova 184/II, PSČ 293 01, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1745, dne 1.11.1992. Základní kapitál společnosti činí 20 534 000 Kč. Statutárním orgánem je představenstvo, které je složeno z předsedy, místopředsedy a člena představenstva. Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně alespoň dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
 
 
 
dřevovýroba
 
 
 
 
 
 
 

Předmětem podnikání je

 
 • těžba dřeva
 • pěstební činnost v lese
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • školkařská výroba, nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
 • činnost odborného lesního hospodáře
 
 
 

Ke svému podnikání disponuje společnost v současnosti těmito oprávněními

 
 • Koncesní listina: silniční motorová doprava nákladní
 • Živnostenský list: velkoobchod
 • Živnostenský list: lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 • Živnostenský list: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Licence č.j. 28925/2001 – 5040/1329/1106 – Licence pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
 • Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů. Reg. č.3354
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Současné vymezení společnosti

 
Název: Lesy Mladá Boleslav, a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČO: 46355979
DIČ: CZ 46355979
Zápis v OR: 1.11.1992
Sídlo společnosti: Blahoslavova 184/II, Mladá Boleslav 293 01
Přehled produktů společnosti:
 • těžba a zpracování surového dříví
 • prodej sortimentů surového dříví
 • pěstební činnost
Počet zaměstnanců: 10 (stav k lednu 2019, zaměstnanci v certifikovaných provozech)
 
 
 
Rozhodující objem prací je získáván na základě smluv uzavřených se státním podnikem Lesy České republiky, další práce je získávána v pronajatých soukromých lesích, v obecních lesích, výkupy v soukromých lesích a těžbou vlastního lesa. Hlavní činnost firmy je těžba dřeva ,jeho zpracování na požadované sortimenty a prodej odběratelům. Další tržby firma produkuje dodávkou pěstebních prací, počínaje zalesňováním, péčí o kultury a výchovnými zásahy v předmětných porostech. Část tržeb tvoří i doprava dřeva. Všechny povolené práce jsou v souladu s povolenými předměty podnikání. Hlavním cílem firmy je neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných jak hlavnímu obchodnímu partnerovi – LČR s.p., majitelům lesů soukromých a obecních, tak i všem odběratelům dřevní hmoty. Krédem společnosti v obchodním styku s ostatními subjekty i se státem je seriozní jednání, precizní plnění uzavřených kontraktů a včasné platby.